De toegang tot en het gebruik van deze HAPPY MONDAY-website zijn onderhevig aan deze voorwaarden. Het gebruik van deze website houdt automatisch de integrale aanvaarding van deze voorwaarden in. HAPPY MONDAY kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen. 

De voorwaarden zijn de volgenden: 

1. Deze website is de enige officiële website van HAPPY MONDAY. 

2. HAPPY MONDAY waakt over de kwaliteit van haar website, zowel wat inhoud als wat de gebruiksvriendelijkheid betreft. Ze stelt alle redelijke middelen in het werk om op de website van HAPPY MONDAY correcte en actuele gegevens weer te geven. 

3. Deze website en de informatie, de namen, de beelden, de logo's en de iconen met betrekking tot HAPPY MONDAY of haar producten en services zijn beschikbaar "ZOALS ZE ZIJN", zonder ruimte voor protesten of goedkeuring, en zonder enige expliciete of impliciete garantie, inclusief, maar niet beperkt tot de veronderstelde garanties inzake verkoopbaarheid, geschiktheid voor specifieke doeleinden. De informatie die op deze site wordt verstrekt, werd niet samengesteld met het oog op uw individuele behoeften, u bent als enige verantwoordelijk om daaraan te voldoen voordat u deze informatie gebruikt op een manier die aansluit bij uw doeleinden. 

4. HAPPY MONDAY of één van haar aannemers of werknemers kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, inbegrepen rechtstreekse, speciale, indirecte of daaruit voortvloeiende schade, die het gevolg is van of in verband staat met de toegang tot of het gebruik van deze website of het gebruik en de verspreiding van de informatie die erin besloten ligt. 

5. Deze site kan onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten die door HAPPY MONDAY naar eigen goeddunken zullen worden verbeterd wanneer ze worden ontdekt. De informatie in deze site wordt tevens op gezette tijden geactualiseerd. HAPPY MONDAY behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing aanpassingen, verbeteringen en/of wijzigingen aan te brengen in de informatie, de voorwaarden, de namen, de beelden, de logo’s en de iconen of de producten en de services die worden vermeld in deze website. Aangezien het internet op onafhankelijke wijze wordt in stand gehouden door duizenden sites over de hele wereld, kunnen de informatie, de namen, de beelden, de logo’s en de iconen die toegankelijk zijn via deze website, hun oorsprong vinden buiten de begrenzingen van deze website. Daarom sluit HAPPY MONDAY elke verplichting of verantwoordelijkheid uit ten aanzien van de inhoud die wordt bekomen of toegankelijk is binnen, via of buiten deze website. 

6. De handelsmerken, merknamen, logo's en beelden die de producten en services van HAPPY MONDAY identificeren, vormen samen met het gehele website-ontwerp het eigendom van HAPPY MONDAY. Uitgezonderd indien uitdrukkelijk gesteld, kan niets in deze website worden opgevat als een toekenning van licenties of rechten onder copyright of andere intellectuele eigendomsrechten van HAPPY MONDAY. Alle rechten voorbehouden. 

7. HAPPY MONDAY doet al wat redelijkerwijze mogelijk is om virussen buiten deze website te bannen, maar kan dit niet geheel en al uitsluiten. HAPPY MONDAY kan niet aansprakelijk worden gesteld voor virussen. We raden u aan om alle noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen te treffen vooraleer u informatie van deze website haalt. 

8. U gaat akkoord om de normale werking van deze website niet in het gedrang te brengen, noch om inbreuken te plegen op de integriteit van de website door middel van hacking, het wijzigen van informatie op de website, het voorkomen of beperken van toegang tot de website voor andere gebruikers, of andere. 

9. Alle gegevens die door u aan HAPPY MONDAY worden verstrekt, worden beschouwd als vertrouwelijke informatie en zullen door HAPPY MONDAY niet kenbaar worden gemaakt aan derden, uitgezonderd wanneer dit nodig is voor het verlenen van HAPPY MONDAY services. 

10. Deze voorwaarden en deze disclaimer vallen net als elke claim, gebaseerd op het gebruik van deze website, onder de wetgeving van België. Alle partijen zullen zich schikken naar de rechtspraak van de bevoegde rechtbank Brussel, België.